top of page

Site Reference

ตัวอย่างผลงานการติดตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่

ผลงานการติดตั้งสำหรับสำนักงานใหญ่ บุญรอดบริวเวอรี่ ทั้งอาคารใหม่ อาคารเดิม เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู ทั้งองค์กร

AIS Serenade Club

ผลงานการติดตั้งให้กับ AIS Serenade Club ทุกสาขาในประเทศไทย ที่เน้นดีไซน์ที่สวยงาม หรูหรา มีระดับ ตอบรับกับการตกแต่งสถานที่ และยังคงมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

AIS Head Office

ผลงานการติดตั้งสำหรับที่ AIS สำนักงานใหญ่ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ เพื่อรองรับการลงเวลาเข้าออกของพนักงาน AIS ทั้งหมดจำนวนหมื่นกว่าคน

Ajinomoto Head Office

ผลงานการติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ Ajinomoto (Thailand) ที่เน้นดีไซน์สวยงาม เพิ่มความทันสมัยให้กับสถานที่ รวมถึงระบบ  Access Control เข้าออกประตูที่ปลอดภัย

Daikin Industries Thailand

ผลงานการติดตั้งที่โรงงาน ไดกิ้น อินดัสตรีส์ ประเทศไทย ผู้ผลิตแอร์ชั้นนำ สำหรับการเข้าออกทำงาน พร้อมใส่ Housing ป้องกัน ตามรูปแบบการใช้งานในโรงงาน

bottom of page